Публічний договір

Публічний договір купівлі-продажу товару

 

ФОП Швалюк Олег Андрійович, в особі Швалюк Олега Андрійович, що діє на

підставі свідоцтва, керуючись Цивільним кодексом України, пропонує необмеженому

колу осіб отримати послуги купівлі-продажу товару на всій території України

відповідно до положень цього Публічного договору (далі – Договір).

 

1. Терміни

1.1. Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі – «Договір») - договір в

якому Продавець взяв на себе обов'язок здійснювати організацію придбання та доставки

товарів, кожній дієздатній фізичній та юридичній особі, яка до нього звернеться

(Покупцю).

1.2. Продавець – фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію про

товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на

розміщення на сайті відомостей про товар. Найменування Продавця вказується в

замовленні Покупця.

1.3. Покупець – дієздатна фізична або юридична особа, яка придбаває, замовляє,

використовує або має намір замовити придбання та доставку товар на сайті (в Інтернет-

магазині) Продавця https://avto-plus.com.ua та/або за допомогою дзвінка на гарячу лінію

Продавця.

1.4. Оферта – пропозиція Продавця в адресу дієздатної фізичної або юридичної

особи щодо укладання даного Договору. Продавець має право в будь-який час в

односторонньому порядку змінювати умови цієї публічної оферти на укладення договору

купівлі-продажу товарів.

1.5. Акцепт – надання фізичною особою повної та безумовної згоди щодо

укладання даного Договору на умовах, викладених у даному Договорі.

1.6. Замовлення - звернення Покупця через сайт (Інтернет-магазин) https://avto-

plus.com.ua/ та/або за допомогою дзвінка на гарячу лінію Продавця з проханням здійснити

продаж Товару(ів).

1.7. Товар – деталі (запасні частини) та приладдя до транспортних засобів,

асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на сайті (в Інтернет-магазині)

Продавця запасні частини та витратні матеріали до колісних транспортних засобів.

Інформація про товар може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем  в будь-який

момент часу без попереднього повідомлення Покупця.

1.8. Доставка товару – дії Сторони Договору, які призводять до прибуття товару за

місцем доставки товару.

1.9. Місце доставки товару – м. Львів, вул. Бережанська, 57.

1.10. Приймання-передача товару – дії Сторін даного Договору (або третьої особи з

боку Продавця або Покупця), які призводять до фактичної передачі товару від однієї

Сторони Договору іншій..

 

1.11. Сторона (Сторони) за Договором – Продавець або Покупець (Продавець та

Покупець) враховуючи зміст умов Договору.

1.12. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і

тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного

законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного

Договору.

2. Акцептування Договору

2.1. Підтвердженням здійснення Покупцем акцептування умов даної публічної

оферти на укладення договору купівлі-продажу товару є направлення Покупцем

Продавцю за допомогою системи, розміщеної на сайті (в Інтернет-магазині) запасні

частини та витратні матеріали до колісних транспортних засобів, або за допомогою

дзвінка на гарячу лінію Продавця, замовлення на відповідний товар.

2.2. Цей Договір вважається укладеним Сторонами з моменту підтвердження

замовлення в інтернет-магазині Продавця, в порядку, встановленому Договором.

Покупець ознайомлюється з текстом цього Договору безпосередньо на веб-сторінці

інтернет-магазину Продавця.

2.3. Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець в повному

обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист

прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію

про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і

компетентного вибору цього Товару, ознайомився та згоден зі змістом даного Договору,

реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками

товару, з ціною товару, умовами оплати вартості товару, умовами доставки товару та

оплати вартості такої доставки, порядком розірвання даного Договору.

2.4.Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець

беззастережно та в повному обсязі приймає всі умови даного Договору без виключень, а

також вступає у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

2.5.Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець у зручний та

доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону

України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про місцезнаходження

та режим роботи Продавця; основні характеристики та споживчі властивості обраного

Покупцем Товару; вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки

Покупцю; спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;

обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання;

порядок прийняття претензій; період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання

даного публічного Договору; порядок розірвання даного Договору; інші умови на яких

Товар пропонується до продажу.

3. Предмет Договору

3.1. За цим Договором Продавець на підставі замовлення, підтвердженого в

порядку, встановленому Договором, зобов'язується організувати придбання та передачу у

власність Покупця деталі (запасні частини) та приладдя до транспортних засобів (далі –

Товар), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар, а також виконати інші

зобов'язання, передбачені цим Договором. Деталі (запасні частини) та приладдя до

транспортних засобів є вживаним Товаром.

 

4. Умови та порядок передання-повернення товару.

4.1. Здійснення замовлення Товару виконується Покупцем в наступному порядку:

- вибір Товару за індивідуальним оригінальним номером (кодом) згідно з

каталогами, тощо;

- ознайомлення з описом Товару (креслення, фотографічне зображення,

характеристики);

- отримання он-лайн або телефонної консультації Продавця з приводу правильності

підбору Товару відповідно до кузова транспортного засобу (за бажанням Покупця);

- ознайомлення Покупця зі строком, в який Товар буде передано Покупцю (далі –

«строк постачання»):

- вибір способу отримання Товару;

- зазначення способу оплати Товару;

- підтвердження Покупця про ознайомлення та згоду з умовами цього Договору;

- підтвердження замовлення Товару.

- оплата Товару

4.2. Товар передається Покупцю в строк, погоджений при підтвердженні

замовлення в інтернет-магазині. Строк постачання, що зазначається в інтернет-магазині,

обчислюється в робочих днях. Даний строк може бути змінено Продавцем в

односторонньому порядку у випадку зміни строків постачальником (ами) Продавця, про

що Продавець повідомляє Покупця в день отримання інформації про зміну строку

постачання.

4.3. Покупець перевіряє відповідність Товару умовам комплектності, кількості та

асортименту безпосередньо при його прийманні.

4.4. На вимогу Покупця та його коштом, Продавець здійснює відправлення Товару

перевізником до пункту призначення, зазначеного Покупцем у замовленні, про що

повідомляє Покупця в день відправлення Товару шляхом направлення електронного

повідомлення із зазначенням: номер замовлення, номер транспортної накладної

перевізника.

4.5. Ризик випадкового пошкодження або знищення Товару переходить до Покупця

в момент передання Товару перевізнику або в момент отримання Товару в офісі

Продавця. Покупець зобов’язаний оглянути Товар під час прийому в Перевізника. Після

приймання Товару жодних претензій Продавець не приймає

4.6. У випадку виявлення Покупцем невідповідності отриманого Товару умовам

Договору щодо кількості, асортименту, або комплектності з вини Продавця, Продавець

зобов'язаний забезпечити відправлення Товару, що відповідає умовам Договору та

повернення Товару, що не відповідає умовам Договору власним коштом.

4.7. В разі підібрання Покупцем Товару самостійно, останній зобов’язаний

прийняти такий Товар.

 

5. Ціна та порядок оплати

5.1. Ціна Товару зазначається Продавцем шляхом розміщення в інтернет-магазині

та погоджується у відповідній видатковій накладній (квитанції або іншому

розрахунковому документі, що підтверджує передання та/або оплату Товару), що

підписується Сторонами при прийманні-передаванні Товару.

5.2. Ціна Товару не включає вартість доставлення Товару, витрати, пов'язані із

переказом грошових коштів через платіжні системи та банківські установи.

5.3. Розрахунки за Товар та доставлення товару здійснюються в безготівковій

формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця через

установу банку або за допомогою електронних платіжних систем в мережі Інтернет.

Валюта Договору – національна валюта України – гривня.

5.4. Покупець оплачує Товар наступним чином:

Авансовим платежем в розмірі 50% або 100% вартості Товару, про що вказується в

замовлені.

У випадку здійснення авансового платежу в розмірі 50%, доплата має

здійснюватися під час отримання Товару Покупцем.

 

6. Права та обов’язки сторін.

6.1. Продавець зобов'язаний:

6.1.1. своєчасно передати товар у власність Покупця відповідно до замовлення й

умов Договору;

6.1.2. своєчасно та в повному обсязі надати Покупцю інформацію про зміну строків

постачання замовленого товару;

6.1.3. своєчасно та в повному обсязі надати правдиву інформацію про товар та

вимоги до його експлуатації;

6.1.4. на вимогу Покупця при відправленні товару перевізником застрахувати товар

на його повну вартість;

6.1.5. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

6.2. Продавець має право:

6.2.1. на своєчасну та повну оплату товару в порядку, встановленому цим

Договором;

6.2.2. відмовитись від виконання замовлення у випадку несплати ціни товару в

строк, встановлений Договором;

6.2.3. вимагати від Покупця належного виконання умов цього Договору;

6.2.4. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним

законодавством.

6.3.Покупець зобов'язаний:

6.3.1. дотримуватись порядку погодження замовлення товару, встановленого

Договором;

6.3.2. своєчасно та відповідно до умов цього Договору прийняти та оплатити товар;

 

6.3.3. контролювати наявність електронних повідомлень шляхом направлення sms

або viber, telegram розміщеного на веб-сайті Продавця, про зміни строку доставлення

товару;

6.3.4. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

6.4. Покупець має право:

6.4.1. на отримання достатньої та інформації про товар до його замовлення;

6.4.2. вимагати від Постачальника своєчасного та повного виконання зобов’язання

за цим Договором;

6.4.3. здійснювати інші права, передбачені чинним Договором.

 

7. Гарантійні зобов’язання.

7.1. Будь які Гарантійні зобов’язання по цьому Договору, крім гарантії на

встановлення не застосовуються, оскільки Товар, що продається є вживаним.

 

8. Відповідальність сторін.

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, Сторона

несе відповідальність, визначену цим Договором. У випадках, що не передбачені

Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

8.2. Покупець несе відповідальність за відповідність вказаних персональних даних

та реквізитів отримувача Товару, що зазначаються ним під час погодження замовлення в

інтернет-магазині.

 

9. Зміна умов Договору та його розірвання.

9.1. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені Сторонами лише

при досягненні взаємної згоди Сторін.

9.2. У випадку розірвання даного Договору за ініціативою Покупця або відмови

Покупця від доставки та передачі Продавцем Товару або частини Товару, після оплати

вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем, Продавець має право

не повертати передоплату, сплачену Покупцем, а у випадку повної оплати вартості

Товару, Продавець має право повернути такі грошові кошти частково.

9.3. У випадку розірвання даного Договору за ініціативою Продавця, останній

зобов’язаний повернути Покупцю сплачені ним коштів (якщо вони були оплачені).

 

10. Інші умови договору.

10.1. Цей Договір укладено на невизначений строк до повного виконання

Сторонами зобов'язань за Договором.

10.2. Покупець повідомлений про те, що надані ним персональні дані у складі

відомостей, зазначених під час погодження замовлення, підлягають обробці (збиранню,

зберіганню та використанню) Продавцем у власній базі персональних даних «Клієнти»,

яка створена з метою забезпечення господарської діяльності Продавця та підтримки

правовідносин із контрагентами.

 

10.3. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що

попереджений (ознайомлений) зі своїми правами, нормами Закону України «Про захист

персональних даних».

10.4. Сторони гарантують, що на момент укладання даного Договору вони наділені

відповідними повноваженнями і мають право на укладання даного Договору.

10.5. Правовідносини, що виникають між Сторонами на підставі цього Договору,

регулюються положенням діючого Договору, а в частині, що не врегульована Договором,

- Цивільним Кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» та іншими актами

законодавства України.

Вверх
Ми використовуємо файли cookie для аналізу трафіку, адаптації контенту та реклами для вас, а також дозволяємо ділитися інформацією в соціальних мережах. Ми ділимося інформацією про вашу активність в Інтернеті з партнерами Google: сайтами соціальних мереж, рекламними та веб-аналітичними компаніями. Наші партнери можуть поєднувати цю інформацію з інформацією, яку ви надаєте, і даними, які вони отримують, коли ви користуєтеся їхніми послугами. Продовжуючи використовувати наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на використання файлів cookie. Ознайомитися з cookies.